Контакти

Адвокат в Троян контакти с мен за качествени адвокатски услуги в сферата на гражданско право, граждански процес, наказтелно право, административно право.

Адвокат в Троян контакти

Адвокат в Троян контакти

Адвокат в Троян контакти

Повече за мен и моя сайт, може да намерите в най-добрия сайт с полезна информация за българските сайтове Там може да бъде публикувана информация и за вас, вашия бизнес и вашия сайт.

За връзка с мен, моля използвайте следните форми за контакт:

Мобилен телефон с Viber: +359 879 279 595

Електронна поща: kaloyan_dokov@mail.bg

Интернет сайт: адвокатвтроян.com

Google plus общност: Адвокат в Троян и Ловеч

Facebook страница: Адвокат в Троян и Ловеч

Предлагам Ви професионални адвокатски услуги на достъпни цени в сферата на:

1. Гражданско право:

 • Облигационно, вещно и наследствено право;
 • Семейно право;
 • Трудово право;
 • Търговско право.

2. Граждански процес:

 • изготвяне на всякакъв тип книжа свързани с гражданския процес: искови молби, отговори на искови молби, извънсъдебни споразумения, съдебни спогодби, заявления и други;
 • обезпечителен процес;
 • принудително изпълнение;
 • съдействие по охранителни производства.

3. Наказателно право:

 • изготвяне на тъжби и жалби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България. •Обжалване на незаконосъобразните и неправилни актове ( в това число постановления, определения, присъди, решения) на прокуратурата и съдилищата;
 • процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес;
 • защита и съдействие при различните мерки за процесуална принуда;
 • съдействие с всички възможни правни средства за защита на правата и законните интересите на гражданите, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ), Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за министерството на  вътрешните работи (ЗМВР), Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и други.

4. Административно право:

 • консултации по законосъобразността на действия и бездействия на държавната и местната администрация;
 • изготвяне на жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.);
 • процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация;
 • други.

Още информация и детайли за адвокатските услуги в Троян и Ловеч, които Ви предлагам, може да видите тук

За получаване на конкретна цена за предлаганите от мен адвокатски услуги в Троян и Ловеч, моля свържете се с мен денонощно.

За бързи запитвания, моля пишете ми в тази форма за контакт: