Адвокатски услуги в Ловеч

Адвокатски услуги в Ловеч и областта

Адвокатски услуги в Ловеч и областта

Моят сайт има регистрация в най-добрия сайт за полезна информация от България. Вие също може да регистрирате Вашия сайт там.

Адвокатски услуги в Ловеч и областта

Адвокатски услуги в Ловеч и областта

Предлагам Ви професионални адвокатски услуги в Ловеч и областта в сферата на:

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

 1. Облигационно, вещно и наследствено право:

 • устни, писмени консултации и становища по правни въпроси;
 • изготвяне на всякакъв тип книжа – договори, нотариални актове, заявления, споразумения и други;
 • справки за имоти в Имотния регистър;
 • подготовка на документи за сделки с движими и недвижими имоти и други;
 • изготвяне на завещания;
 • приемане на наследство, приемане на наследство по опис, отказ от наследство;
 • делба на недвижими имоти, делба на наследство;
 • процесуално представителство за защита на право на собственост, нарушено владение и други.
 1. Семейно право:

 • развод по исков ред;
 • развод по взаимно съгласие;
 • издръжка;
 • установяване и оспорване на произход;
  • осиновяване; •настойничество и попечителство.
 1. Трудово право:

 • консултации в областта на трудовото право;
 • изготвяне и консултации по трудови договори;
 • съдействие и процесуално представителство по трудови спорове;
 • имуществена отговорност на работодателя и/или работника.
 1. Търговско право:

 • регистрация на ЕТ, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, фондации;
 • вписване на промяна на обстоятелствата в Търговски регистър;
 • ликвидация на ЕТ, търговски дружества, кооперации;
 • процедурапо обявяване в несъстоятелност.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

 • изготвяне на всякакъв тип книжа свързани с гражданския процес: искови молби, отговори на искови молби, извънсъдебни споразумения, съдебни спогодби, заявления и други;
 • обезпечителен процес;
 • принудително изпълнение;
 • съдействие по охранителни производства.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

 • изготвяне на тъжби и жалби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България.
 • обжалване на незаконосъобразните и неправилни актове ( в това число постановления, определения, присъди, решения) на прокуратурата и съдилищата;
 • процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес;
 • защита и съдействие при различните мерки за процесуална принуда;
 • съдействие с всички възможни правни средства за защита на правата и законните интересите на гражданите, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ), Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за министерството на  вътрешните работи (ЗМВР), Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и други.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

 • консултации по законосъобразността на действия и бездействия на държавната и местната администрация;
 • изготвяне на жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.);
 • процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация;
 • други.

За връзка с мен, моля използвайте следните контакти.